La Confianza

Sant Cristòfol, 10 | MATARó | 08301 | Tel. 937 90 21 23
Activitat: Colmado
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

CAT. Situada al carrer de Sant Cristòfol, 10, La Confianza és una botiga de queviures projectada per Josep Puig i Cadafalch l’any 1894 per encàrrec del fabricant de pasta Francesc Colomer, i inaugurada l’any 1896.

Símbol del modernisme, a l’exterior hi destaca l’ornamentació a base de ceràmica vidriada als brancals de l’obertura, i de ferro forjat i llautó en el rètol. A l’interior, a banda i banda del local hi ha una prestatgeria goticista de fusta, amb portes de vidre a la part superior i calaixos a sota. Destaca també l’element de marbre de l’antic dipòsit d’oli, el taulell de fusta, marbre i ceràmica, diversos plafons ornamentals amb daurats on hi figura el nom del primer propietari i la data d’inauguració de l’establiment, i les pintures murals de la paret i del cel ras de guix.

La botiga, actualment en funcionament, es va restaurar completament el 2002, moment en què s’hi va instal·lar un nou paviment i un nou tancament exterior.

ES. Emplazada en la calle de Sant Cristòfol, 10, La Confianza es una tienda de comestibles proyectada por Josep Puig i Cadafalch en 1894, por encargo del fabricante de pasta Francesc Colomer, y que fue inaugurada en 1896.

Símbolo del modernismo, en el exterior destaca la ornamentación a base de cerámica vidriada en las jambas de apertura, y de hierro forjado y latón en el rótulo. En el interior, a ambos lados del local se erige una estantería goticista de madera, con puertas acristaladas en la parte superior y cajones debajo. Destaca también el elemento de mármol del antiguo dispensador de aceite, el mostrador de madera, mármol y cerámica, varios plafones ornamentales con dorados, donde figura el nombre del primer propietario y la fecha de inauguración del establecimiento, y las pinturas murales de la pared y del cielo raso de yeso.

El colmado, actualmente en funcionamiento, se restauró completamente en el año 2002, momento en que se instaló un nuevo pavimento y cierre exterior.

ENG. Standing at Carrer de Sant Cristòfol, 10, La Confianza is a grocer’s designed by Josep Puig i Cadafalch in 1894 for the pasta manufacturer Francesc Colomer, and which opened in 1896.

A symbol of modernism, on the outside there is ornamentation based on glazed ceramics on the jambs of the opening, and wrought iron and brass in the sign. Inside, on either side of the premises is a Gothic wooden shelf, with glass doors above and drawers below. Also noteworthy is the marble element of the old oil tank, the wooden, marble and ceramic counter tops, several ornamental panels with gilding with the name of the first owner and the date when the establishment was opened, and the murals on the wall and plaster ceiling.

The shop, which is still in operation, was completely restored in 2002, when a new floor and exterior enclosure were installed.