Farmàcia Torrent

Pujada del Castell, 6 | FIGUERES | 17600 | Tel. 972.502.115
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

RESSENYES HISTÒRIQUES

L’activitat farmacèutica d’aquest establiment comença l’any 1889 amb el senyor Abilio Vilar Casadevall. El del 30 de setembre del 1890 l’adquireix un altre farmacèutic que es deia Gustau Secret Carreras que vivia a Figueres, però havia nascut a Girona. En aquells moments la farmàcia es publicitava com a “Farmacia del Ampurdán”.

L’any 1916, Enric Ferran Brusés -que feia tres anys que havia acabat la carrera- compra la farmàcia segons consta en l'escriptura de compra venta i comença a exercir l'any següent, el 1917. L’Enric Ferran es va casar amb Maria Mercè Botey i tingueren una filla, la Maria Elena Ferran Botey, mare de l’actual titular Enric Torrent Ferran. Quan l’Enric Ferran va morir l’any 1972, el seu nét encara no havia començat els estudis de farmàcia, que va començar un any després i va finalitzar el 1978, any que es va incorporar a la farmàcia. Durant aquest període i degut al fet que Maria Elena tot i despatxar als clients no havia estudiat la carrera del seu pare, la farmàcia tingué tres regents farmacèutics que cobriren el període d’estudis de l’Enric. Foren tres professionals: Maria del Carme Cardelús Busquets, d’Olot, Maria Dolors Delclós Teixidor, de Tarragona i Miquel de Garganta i Fàbrega, d’Olot.

A l’any 2008 s’incorpora la filla de l’Enric, Laura Torrent Sánchez, la quarta generació.


ELEMENTS D'INTERÈS. DESCRIPCIÓ

L’establiment ocupa els baixos d’un edifici entre mitgeres situat al número 6 de la Pujada del Castell.

Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior, però principalment a l’interior.

 

La façana de l’actual de l’establiment és bàsicament fruit de la reforma realitzada l’any 1978 quan Enric Torrent Ferran agafà les regnes del negoci. La façana original estava formada per una porta vidriera central amb dos laterals fixes i una tarja superior, també vidriera. A banda i banda hi havia uns porticons plegables de tancament amb inscripcions publicitàries. Al costat, a la banda disposava d’un aparador muntat sobre un sòcol de fusta també amb el seus porticons. A la part superior, un calaix de fusta unificava tot el conjunt amb una visera superior suportada per dues mènsules a cada extrem, lleugerament separades, entre les quals hi havia retolat el número sis. A l’espai central del calaix hi posava inicialment FARMACIA DEL AMPURDAN , posteriorment FARMÀCIA FERRAN i actualment FARMÀCIA TORRENT amb lletres de color blanc sobre un fons negre. De fet l’estructura d’aquest calaix superior és l’únic element que es conserva de la façana original.

L’obertura actual està formada per una porta batent de dues fulles amb accés per la de la dreta amb una tarja de vidre a la part superior, damunt la qual hi trobem un calaix de fusta motllurada que amaga la persiana de tancament.

 

A l’interior, les dues parets laterals de la farmàcia mantenen la mateixa tipologia de mobiliari consistent en sis mòduls per banda formats per un moble baix de fusta de melis envernissada amb dues portes batents sobre el qual s’alça una prestatgeria que arriba fins al sostre amb muntants laterals de melis amb talles a la base i a la part superior, formant unes mènsules que sostenen la cornisa que remata el moble. L’interior de la prestatgeria està revestit de melamina blanca, el mateix material del que són fetes les lleixes. Al fons de la farmàcia hi trobem un elegant moble de melis flanquejat per dos pilarets de fusta entallada amb mènsules superiors consistent en una part baixa amb caixos i una vitrina amb dos portes a la part superior rematada per un antic rellotge amb esfera esmaltada de la marca Cinqualbre.

Als laterals de la vitrina hi trobem dues portes de melis amb vidres gravats a l’àcid amb imatges pròpies de la simbologia dels apotecaris a la part superior com la copa d’Hígiea o la creu de farmàcia. A la part baixa, a la porta de la dreta hi posa DESPACHO i a la de l’esquerra LABORATORI. Val a dir que aquests últim vidre és una reproducció actual, originalment hi posava LABORATORIO.

Altres elements destacables són el mostrador del fons (original) i el de l’entrada a mà dreta (reproducció) també de melis, acabats tots dos amb marbre rosat, la vella caixa enregistradora National, el conjunt de posts ceràmics i morters exposats a les prestatgeries i el bust de bronze d’Hipòcrates, el metge grec, considerat una de les figures més destacades de la història de la medicina i conegut com «el pare de la medicina».

Val a dir que aquesta disposició del mobiliari tal com la coneixem és fruit de la reforma que l’any 1998 va fer l’Enric Torrent per tal d’engrandir la zona d’atenció al públic. Inicialment la sala de vendes ocupava els quatre primers mòduls de prestatges i després ja venia la vitrina del fons amb les dues portes. Només hi havia un únic mostrador que també quedava molt més avançat.

L’Enric feu construir dos mòduls més de prestatgeries per cada costat reproduint exactament la mateixa tipologia, permetent així enretirar el mostrador, les portes i la vitrina central a la ubicació actual. També va fer construir una rèplica del mostrador que ara trobem al lateral de l’entrada.BIBLIOGRAFIA. FONTS DOCUMENTALS


Castells Llavanera, Ramon.  Botigues 1870-1940. Girona. Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes. (1988).

Valls, Josep. Comerç a/de Figueres. Història i vides d'establiments centenaris. Figueres. Comerç Figueres Associació. (2005)