Farmàcia Puigoriol

Carrer de Mallorca, 312 | BARCELONA | Eixample | 08037 | Tel. 934 57 69 44
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Inaugurada l'any 1913 per Andreu Puigoriol, aquesta joia del modernisme s'ha mantingut pràcticament intacta des dels seus inicis: conserva la magnífica façana exterior, el mobiliari interior i l’utillatge original de l’època.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Puigoriol forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1913

Andreu Puigoriol Botey

Inaugura la farmàcia el 21 de novembre. Es conserva l’acta d’obertura, signada per l’alcalde Joaquim Sagnier. La decoració de la farmàcia s'atribuïex a Marià Pau; el mobiliari a Pere Anglès; la fusteria de roure a Francesc Torres, i els marbres treballats del sòcol als germans Nogués. Els vidres bisellats amb pedres incrustades eren de procedència txeca. Sobre 1961 la farmàcia pasaa a Salvador March Goday, casat amb Mercè Puigoriol, filla d'Andreu. Per reparar un escapament d'aigua es fan obres que eliminen la decoració amb pintures florals del cel ras. Anys més tard es modifica la vidriera de la dreta per crear un petit vestíbul exterior que doni accés independent a una estança lateral.

 

1979

Rosa March Puigoriol

S’hi incorpora la filla de Salvador March Goday, gendre de l’Andreu. El 2015 hi entra Mònica Andreu March, la quarta generació.
ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

- Sobre el parament, en tota l’extensió de la façana del local, l’aplacat que ressegueix els perímetre curvilini dels forats arquitectònics amb: sòcol de marbre vermell decorat i emmarcaments de fusta amb plafons de vidre pintat per darrera. 
En els plafons de les llindes es conserva la tipografia amb lletres adaptades a l’espai ondulat, en el xamfrà amb el text original (FARMACIA, PUIGORIOL) mentre que en l’aresta es substituí LABORATORIO per ESPECIFICOS. 
- Dins de les obertures, les fusteries, que en origen eren iguals, amb, abaix, la porta batent central i dos fix laterals amb vidres decorats a l’àcid i pedres incrustades, i, dalt, un vidriera de línies ondulades amb vidres bisellats lats. En la obertura esquerra manca el vidre original de la porta i en l’obertura de la dreta es modificà per introduït un accés a una estança lateral. 
- També dins de les obertures, en la part superior,davant de la fusteria, el plafó de fusta amb decoració en relleu que oculta la persiana. 
-En el límit dret, l’element sortint amb mènsula d’estructura de forja artística, modificada per adaptar-hi un rètol lluminós paral.lepipèdic. 

Interiors 

El conjunt de mobiliari dissenyat per Pere Anglès i altres elements d’origen. 
- En la sala de vendes, els armaris de les parets amb sòcol de marbre, portes inferiors, vitrines amb portes, on es conserven pots de vidre de farmàcia, i cornisa amb límit superior sinuós interromput per la perllongació del muntants verticals; el taulell amb estructura de fusta i sobre de marbre; els tamborets, i la caixa registradora. 
- En la rebotiga, l’aplacat amb lleixes de les parets, amb la mateixa modulació i coronament que els armaris de la botiga; el taulell de fusta amb sobre de marbre, amb la protecció de vidre gravat a l’àcid traslladada del taullel de la botiga, i el rètol lluminós MAGNESIA EFERVESCENTE. 
- Separant els dos àmbits, l’arc que reprodueix el perfil de les obertures de façana, amb marc de fusta i vitrall de vidre catedral ocre i elements de color, amb un motiu concèntric. En l’intradós de l’obertura, els antics llums de gas dels brancals. 
- En l’accés a l’estança dreta, l’arc de fusta amb vitralls igual, en petit,al de la rebotiga. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.