Farmàcia Escudero Garcia

Carrer Sants 5 | BARCELONA | Sants Montjuïc | 08014 | Tel. 934 21 25 20
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

Farmàcia documentada des de l’any 1936 a nom de J. Boldó. Un contracte de lloguer de 1942 acredida l’activitat farmacèutica de Manuel Barangé en aquest emplaçament. Continua en mans de la família. Conserva gran part del mobiliari i la façana originals.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Escudero Garcia forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES

 

 

Finals segle XlX

Antecedents

L’actual Farmàcia Escudero García està ubicada al carrer de Sants número 5, en un edifici construit a finals del segle XlX, Inicialment sembla ser que en aquesta finca hi havia hagut una vaqueria.

1936

J. Boldó

La guia de telèfons de 1936 acredita l’existència d’una farmàcia en aquest local a nom de J. Boldó. Tenia el núm. de telèfon 35995.

1942

Manuel Barangé

La primera referència documentada que trobem data de l’any 1942 , un contracte de lloguer que acredida l’activitat farmacèutica de Manuel Barangé en aquest emplaçament.

 

1990

Javier Barangé

Manuel Barangé va regentar la farmàcia fins el gener de 1990 quan la titularitat del negoci passà al seu fill Javier Barangé.

 

2001

Maria José Escudero García

El febrer del 2001 Javier Barangé compra la farmàcia i el 2009 la traspassa a la seva muller Maria José Escudero García, actual titular.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 270

Entrevista a Javier Barangué per la Ruta dels Emblemàtics

https://rutadelsemblematics.cat/barcelona-farmacia-escudero-garcia.htmlELEMENTS D'INTERÈS 


Exteriors 

Tots els elements de la solució original, amb moble sobreposat que emmarca un vestíbul exterior amb tancament reculat i aparadors laterals darrera els brancals. 
Sobre el parament, l’estructura que configura un nou frontis d’uns 10 cm de fons, que redueix l’alçada del forat arquitectònic, de composició simètrica, amb: 
- brancals, amb sòcol de marbre negre amb vetes blanques i amb aparador amb emmarcat de fusta envernissada i fulla amb marc metàl.lic registrable a l’exterior, els dos amb cantonada arrodonida i continuïtat en els laterals del vestíbul exterior; 
- gran llinda amb el rètol amb emmarcat de fusta envernissada i plafó de vidre pintat pel darrera negre amb el mot FARMÀCIA amb grans lletres majúscules. 
Dins de l’obertura: 
- el cel ras de fusta; 
- el tancament lateral i frontal, amb sòcol i aparador com en el frontis, i porta lateral (al mig en façana hi ha el pilar de fosa) amb llinda amb arc mixtilini; 
- el llindar de marbre blanc i el paviment de rajola hidràulica crema (igual a l’interior). 

Interiors 

La configuració de l’espai, el mobiliari i el paviment dels dos àmbits de la sala de vendes (davant i darrera el taulell), amb: 
- el bastiment de fusta de l’arc que divideix l’espai i de les portes laterals simètriques de la paret del fons; 
- en el primer àmbit, els armaris de les parets laterals, de línies senzilles, amb baixos amb portes, vitrina i cornisa; 
- en el segon àmbit, el taulell de fusta amb sobre de marbre blanc, els armaris laterals amb vitrina baix i prestatges dalt i l’armari del fons similar a aquests però amb decoració sobre la cornisa; 
- en tot l’espai, el paviment de rajola hidràulica crema. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.